Ca lâm sàng dựng trục răng ngầm

12 tháng 9 năm 2020

Phương án điều trị ca lâm sàng sử dụng cơ học trong chỉnh răng

Case lâm sàng Hồ sơ bệnh án [1].

Trước điều trị

Phim panorama trước điều trị](
Phim panorama trước điều trị
Phân tích phim  sọ mặt nghiêng - ViCeph](
Phân tích phim sọ mặt nghiêng - ViCeph

Chi tiết ảnh trong miệng ở phần Hồ sơ bệnh án

Mục tiêu và kế hoạch điều trị

Tham khảo Hệ thống lực xác định tĩnh và không xác định tĩnh được

Mục tiêu và kế hoạch điều trị
Mục tiêu và kế hoạch điều trị

Di xa và dựng trục răng 37

Hệ thống lực cần thiết

Hệ thống lực cần thiết cho răng 37
Hệ thống lực cần thiết cho răng 37

Làm trồi và dựng trục răng 36

Hệ thống lực cần thiết

Hệ thống lực cần thiết cho răng 36
Hệ thống lực cần thiết cho răng 36

Thực hiện

Đánh lún răng 26

Đánh lún răng 26
Đánh lún răng 26

Dựng trục và di xa răng 37

Dựng trục và di xa răng 37
Dựng trục và di xa răng 37

Cơ chế (video)Sau 2 tháng

2 tháng sau kích hoạt lực
2 tháng sau kích hoạt lực

Làm trồi và dựng trục răng 36

Cơ chế (video)Theo thời gian

Răng 36 thay đổi theo thời gian
Răng 36 thay đổi theo thời gian

Sau điều trị và duy trì

Tháo mắc cài

Tại thời điểm tháo mắc cài
Tại thời điểm tháo mắc cài

Chồng hình trước và sau điều trị

Chồng hình trước và sau điều trị
Chồng hình trước và sau điều trị

Trong đó

A, Trên mặt phẳng nền sọ tại Se

B, Trên mặt phẳng khẩu cái tại Ans

C, Trên mặt phẳng hàm dưới tại Me
Đường màu đen: Trước điều trị

Đường màu đỏ: Sau điều trị

Duy trì

Sau duy trì
Sau duy trì

Bài viết sử dụng phần trình bày của tác giả trong hội nghị WIOC (World implant Orthodontic Conference 2017)


  1. Morita Y, Koga Y, Nguyen TA, Yoshida N. Biomechanical considerations for uprighting impacted mandibular molars. Korean J Orthod. 2020;50(4):268-277. doi:10.4041/kjod.2020.50.4.268 ↩︎

Đăng nhập để bình luận